Oddnes platia vo všetkých krajinách Európskej únie nové pravidlá na preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Zásielky z tretích krajín je tak potrebné povinne precliť. Pravidlá pre clo sa nemenia, kupujúci ho zaplatí až od hodnoty tovaru nad 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH, daň je potrebné zaplatiť pri každej zásielke z tretej krajiny. Cieľom e-commerce je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

Ku každému tovaru, ktorý si kupujúci objednajú z tretej krajiny (Čína, USA, Veľká Británia), je oddnes potrebné podať elektronické colné vyhlásenie. Kupujúci tak môžu po novom urobiť sami prostredníctvom nového e-commerce portálu. Nemusia tak už využívať služby externých prepravných spoločností. Zjednodušené preclievanie sa týka iba zásielok, pri ktorých vnútorná hodnota tovaru nie je vyššia ako 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené druhy živočíchov a rastlín, zbrane).

Pravidlá pre clo sa nemenia, clo kupujúci zaplatí až pri zásielke presahujúcej hodnotu 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22 eur, t.j. z každej zásielky z tretích krajín bude kupujúci musieť odviesť DPH. Urobiť tak môže dvomi spôsobmi. Buď DPH zaplatí priamo pri objednaní tovaru, alebo ak nie je predajca registrovaný v niektorom z členských štátov EÚ, DPH zaplatí klient priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy. Zrušenie oslobodenia zásielok od DPH by malo priniesť do štátneho rozpočtu v druhom polroku tohto roka 11 miliónov eur, v roku 2022 by to mohlo byť 23 miliónov eur.

Portál e-commerce má predstavovať rýchly spôsob preclievania: https://www.ecm.financnasprava.sk/. Pozostáva z verejnej a privátnej zóny. Na podanie colného vyhlásenia potrebujete eID (občiansky preukaz s čipom)a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Colné vyhlásenie kupujúci podáva v privátnej časti portálu. Po prihlásení sa do nej je potrebné vytvoriť si svoje podanie colného vyhlásenia. Následne sa spustí tzv. „Sprievodca“, ktorý vás prevedie celým procesom podávania colného vyhlásenia. Pri jeho podávaní je potrebné uviesť informácie o dovážanom tovare akými sú napr. číslo objednávky, opis tovaru, celková cena zásielky či dopravné náklady.

Podanie colného vyhlásenia je bezplatné, finančná správa neúčtuje žiadne poplatky za preclenie. Prepravná spoločnosť však môže od klientov vyberať poplatky za manipuláciu so zásielkou. Nesúvisia však nijako s colnými poplatkami, finančná správa ich žiadnym spôsobom nevyberá ani neurčuje.

Na portáli finančnej správy nájdete špecializovanú podstránku o nových pravidlách so všetkými informáciami na jednom mieste. K dispozícii sú aj inštruktážne videá o procese preclievania. Na nové pravidlá preclievania dokáže odpovedať aj virtuálna asistentka Taxana a k dispozícii je aj colné call centrum finančnej správy, ktoré funguje nonstop. Na voľbe č. 5 poskytujú konzultanti pre clo 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom.

Pošta zásielku uskladňuje

Kým colný úrad zásielku neprepustí do voľného obehu, je táto uskladnená v sklade dočasnej prekážky Slovenskej pošty. To znamená, že pracovník pošty ju musí priviezť, zaregistrovať, označiť registračným štítkom a uložiť v sklade. Bez ohľadu na to, či si preclievanie vykonávate sám alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, pošta musí zásielku skladovať až dovtedy, kým nie je colným úradom prepustená do voľného obehu. To je po ukončení colného konania. Z toho vyplývajú Slovenskej pošte náklady spojené s manipuláciou s každou zásielkou. Slovenská pošta uvádza, že pošta každý deň obdrží 30 000 zásielok s nízkou hodnotou, ktoré už teraz putujú do skladu dočasnej prekážky. Počas júla a augusta bol poplatok za poštový colný servis za predloženie zásielky colnému úradu, uskladnenie predmetnej zásielky v sklade Slovenskej pošty a úkony s tým spojené vo výške 2 € (pretým 4 €).

Slovenská pošta

Slovenská pošta, Zdroj: Slovenská pošta

Ak nechcete využiť služby Slovenskej pošty, musíte ju o tom informovať

Môžete sa teda rozhodnúť, či si tovar budete preclievať sám, alebo to urobíte prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak nemáte záujem o to, aby Slovenská pošta preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom, musí o tom informovať Slovenskú poštu zaslaním tlačiva Vyjadrenie nesúhlasu, na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenskej republiky. Informácie o pohybe svojej zásielky máte podľa pošty od odosielateľa, príp. môžete pohyb zásielky sledovať .

Ak sa rozhodnete využiť colno-deklaračné služby Slovenskej pošty, zaplatíte za túto službu poplatok v závislosti od toho, či prebehne proces preclievania automaticky, teda pošta bude mať od poštového podniku tretích krajín v elektronickej správe k zásielke všetky adresné a colné údaje, alebo bude potrebné doplniť chýbajúce údaje. Slovenská pošta si podľa svojich slov uvedomuje, že ešte nemáte s novým procesom skúsenosti, vychádza im v ústrety a počas prázdnin, teda v júli a auguste 2021, redukuje poplatky za colno-deklaračné služby na 2 alebo 4 €.

Podrobnejšie informácie o colnom konaní

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu