Slovak Telekom vzal návrh na začatie konania o spore medzi ST a SWAN o spoločnom využívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline späť.

Konanie o riešení sporu medzi operátormi začalo v júli 2013 na základe návrhu, ktorý spoločnosť ST doručila regulačnému úradu. Ten v januári 2014 rozhodol o zamietnutí návrhu Telekomu v celom rozsahu. RÚ dospel k záveru, že návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňal všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné meniť jeho obsah. Podľa názoru úradu neexistoval žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov.

Rozhodnutiu RÚ predchádzali verejné konzultácie k návrhu rozhodnutia. K návrhu rozhodnutia neprišla počas mesačnej lehoty ani jedna pripomienka. Spoločnosť Slovak Telekom podala voči rozhodnutiu regulačného úradu opravný prostriedok – rozklad, ktorý bol zamietnutý. Následne operátor napadol rozhodnutie žalobou na Najvyššom súde. Na konci mája 2015 doručil Telekom regulačnému úradu späť vzatie návrhu na začatie konania o spore a požiadal RÚ, aby konanie zastavil.

V ustanovení § 67 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú špecifikované požiadavky na podmienky, za ktorých umožní podnik („telekomunikačný operátor“) používať existujúcu infraštruktúru inému podniku, a to: nie diskriminujúce a za odplatu.

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit

Nechajte nám správu