Na nasšom serveri sme zverejnili článok, ktorý prináša postoj ITASu (IT asociácia Slovenska) k poplatkom za Smart TV. Teraz uvádzame stanovisko, ktoré vyjadruje postoj SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) k tejto problematike. Stanovisko SOZA uvádzame v plnom znení.

——————————-

ITAS v snahe chrániť svoje zisky zavádza verejnosť

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam

Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa prebieha v ostatných dňoch manipulatívna, verejnosť zavádzajúca kampaň IT asociácie Slovenska – ITAS, ktorá v snahe chrániť vlastné zisky straší verejnosť poplatkami za elektroniku.

Čo sú tzv. náhrady odmien a ako z nich občania SR profitujú?

Náhrada odmeny je medzinárodne etablovaná kompenzačná forma odmeny pre umelcov, vyplývajúca z európskeho práva, premietnutého na území Slovenskej republiky v podobe autorského zákona. Ide o zákonne stanovený odvod, ktorý uhrádza výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať predmety autorskoprávnej ochrany.

Vďaka tomuto systému môžu občania pre svoju osobnú potrebu vyhotovovať rozmnoženiny chráneného diela z legálneho zdroja bez toho, aby museli od kohokoľvek získavať súhlas. V praxi ide o hudbu, filmy, fotografie, výtvarné diela, knihy, časopisy, komiksy, články a iné diela – produkty kreatívnej tvorby.

Tieto diela niekto vytvoril, majú teda svojich vlastníkov – nositeľov práv, ktorým patrí náhrada odmeny za každodenné použitie svojho vlastníctva miliónmi ľudí tak ako si akýkoľvek iný pracujúci človek zaslúži odmenu za výsledky svojej práce. Nástup digitálnej technológie umožnil multiplikované kopírovanie produktov duševného vlastníctva bez straty kvality, autorské diela sa vďaka rozmachu tejto technológie dostali oproti dovtedy fungujúcim režimom vysporiadania autorských diel do absolútne nevýhodnej a neudržateľnej pozície.

Aj z týchto dôvodov bol v štátoch EÚ vytvorený medzinárodne dlhodobo platný a akceptovaný kompenzačný mechanizmus pre autorov, hudobníkov, spisovateľov, režisérov, scenáristov, výtvarníkov a mnohých ďalších tvorcov – tzv. náhrada odmeny. Tento mechanizmus platí de facto v celej EÚ a je zakotvený v autorských zákonoch Nemecka, Holandska, Francúzska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Litvy a pod.

V problematike náhrad odmien prebehlo za posledné roky na území EÚ mnoho sporov práve medzi dovozcami a dotknutými subjektmi, ktorí sa bránili uhradiť náhrady odmien zo svojich multimiliónových ziskov. Európsky súdny dvor však opakovane a jednoznačne rozhodol, že mechanizmus a princíp náhrady odmeny hradenej dovozcami a výrobcami je správny, spravodlivý a trvale udržateľný.

ITAS zavádza a porušuje dohody

Proces tvorby nového autorského zákona prebiehal viac ako dva roky na pôde Ministerstva kultúry SR. Na tomto procese sa pravidelne zúčastňovali desiatky subjektov, ako aj reprezentanti ITAS, prezident ITAS Mário Lelovský, tajomník ITAS Gustáv Budinský a právny zástupca ITAS Jiří Budinský. Výsledkom dlhotrvajúcich rokovaní bola písomne zachytená dohoda medzi predstaviteľmi ITASu ako aj kolektívnymi správcami (SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS), ktorá sa premietla do parlamentom schváleného znenia autorského zákona vrátane časti o náhradách odmien.

Znenie nového zákona v zmysle zachovania 3% sadzby za Smart TV zo súčasne platného autorského zákona bolo dohodnuté medzi ITAS a OKS (čiže aj SOZA) a schválené na pôde MK SR predkladateľom návrhu zákona, následne Hospodárskou a sociálnou radou SR, vládou SR a Národnou radou SR a aktuálne aj prezidentom SR bez zmien.

Sadzby za Smart TV boli súčasťou textácie príslušných ustanovení zákona už od marca 2015.  V júli tohto roku (po schválení NR SR) začalo združenie ITAS vyvíjať snahy o mediálne ovplyvňovanie  verejnej mienky akoby malo dôjsť k nejakej dodatočnej zmene znenia zákona   bez vedomia a súhlasu ITAS.

Inými slovami – tí istí ľudia, ktorí na ministerstve kultúry akceptovali závery rokovaní šíria na verejnosti správy o zdražovaní elektroniky za účelom vytvárania dojmu ohrozenia novým autorským zákonom, s ktorého znením sami súhlasili.

Zástupcovia ITAS sa na pôde Ministerstva kultúry spoločne so všetkými členmi pracovnej skupiny zaviazali, že budú vyrokovanú dohodu akceptovať a po jej uzatvorení sa zdržia aktivít, ktoré by viedli k tlaku na ďalšie znižovanie sadzieb.

Predstavitelia ITAS  dohody, uzavreté na najvyššej úrovni za účasti zástupcov štátnej správy Slovenskej republiky porušili a podviedli tak kolektívnych správcov, autorov, vydavateľov, spisovateľov, hudobníkov, režisérov, interpretov a ďalších tvorcov.

Je dôležité pripomenúť, že organizácie kolektívnej správy ako zástupcovia nositeľov práv zásadne ustúpili od svojich pôvodných požiadaviek práve v mene dosiahnutia konsenzu pri výške náhrady odmien pri kľúčových zariadeniach, ktorými sa kopíruje pre osobnú potrebu rádovo najviac (mobilné telefóny, tablety a pod.).

Samotné Ministerstvo kultúry SR potvrdzuje vyššie uvedené vo svojom stanovisku: „Návrh autorského zákona prešiel dlhým pripomienkovaním zo strany všetkých relevantných subjektov, vrátane IT asociácie Slovenska, mobilných operátorov, ďalších vyše 30 zástupcov iných subjektov a tiež širokej verejnosti. S jeho výslednou podobou súhlasila aj Hospodárska a sociálna rada vlády, keď po rokovaniach došlo k dosiahnutiu dohody na všetkých sadzbách medzi ministerstvom, Republikovou úniou zamestnávateľov, KOZ a ZMOS-om,“ Poslanci Národnej rady SR navyše podporili takto celospoločensky dohodnuté znenie nového autorského zákona 105 hlasmi, žiaden hlas nebol proti, čo signalizuje nevídanú zhodu naprieč celým politickým spektrom.

Kto platí za Smart TV?

Vo vzťahu k smart televízorom sa výška náhrady odmeny, oproti súčasnému autorskému zákonu, nemení. Tento fakt potvrdzuje aj stanovisko MK SR, ktoré komunikuje tú istú skutočnosť – „náhrada odmeny za Smart TV schopný rozmnožovať zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam sa nijako voči súčasnosti nemení.“

Aktuálne platný autorský zákon č. 618/2003 Z.z. už od roku 2003 jednoznačne stanovuje, že výrobca alebo dovozca nosičov a prístrojov schopných rozmnožovať je povinný hradiť náhradu odmeny za akýkoľvek prístroj alebo zariadenie schopné rozmnožovať zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam vo výške 3% z dovoznej alebo výrobnej ceny pri uvedení takéhoto tovaru na trh.

Zo zákona teda vyplýva, že nie užívateľ – spotrebiteľ – ale výrobcovia a dovozcovia prístrojov schopných rozmnožovať chránený obsah majú uhrádzať náhrady odmien. Táto povinnosť existuje už od roku 2003 a nový zákon len preberá jej obsah.

Tento odvod navyše nezískava SOZA ako je často prezentované, ale všetky organizácie kolektívnej správy (OKS), ako zákonní reprezentanti nositeľov práv, spoločne – SLOVGRAM, LITA, SOZA, OZIS, SAPA, AGICOA. Súhrnne ide o odmeny pre niekoľko miliónov domácich a zahraničných autorov, vydavateľov, interpretov, producentov a ďalších tvorcov a nositeľov práv.

Podľa dostupných oficiálnych európskych zdrojov (de Thuiskopie, Svetová organizácia na ochranu duševného vlastníctva WIPO) sa v Slovenskej republike za neobmedzené právo každého občana SR rozmnožovať chránené diela hradí náhrada odmeny vo výške 8 centov na občana ročne, zatiaľ čo v Českej republike je to 32 centov (400% SR priemeru), v Grécku 15 centov, v Lotyšsku 16 centov, v Chorvátsku 27 centov, v Litve 1,2 eura, v Maďarsku 1,79 eura. A ako sú na tom rozvinuté štáty EÚ? V Holandsku sa vyberá náhrada odmeny v priemere vo výške 1,84 eura na obyvateľa, v Belgicku 2,19 eura, v Nemecku 2,5 eura a vo Francúzsku 3,15 eura na obyvateľa.

Pokiaľ ide o sadzby aplikované pri televízoroch schopných vyhotovovať rozmnoženiny chránených diel, percentuálne sadzby z cien televízorov (umožňujúcich vyhotovenie rozmnoženín), odzrkadľujú pridanú hodnotu z doplnkových služieb pre používateľa zariadenia – uplatňované na Slovensku, alebo napr. v susednej Českej republike. Táto percentuálna sadzba je kombinovaná aj so sadzbami za iné zariadenia, ktoré sú schopné rozmnožovať chránený obsah.

Aký je teda rozdiel medzi televízorom a smart televízorom? V zahraničí je tento rozdiel označovaný ako „content management“ – práca s obsahom. Možnosť pracovať s autorskoprávne chráneným obsahom zvyšuje priamoúmerne cenu týchto zariadení. Práve preto, že je možné na internete pozrieť si videá, vypočuť hudbu, nahrať živé vysielanie filmu a pozrieť si ho neskôr atď., autori hudby, filmov a ďalší nositelia práv svojimi výtvormi priamo zvyšujú predajnosť ako aj predajnú cenu týchto zariadení. Medzinárodne a dlhoročne zavedené a rešpektované pravidlo solidarity teda platí vo forme percentuálneho modelu. Ak profituje na zariadení výrobca alebo dovozca, aj vďaka autorskoprávne chránenému obsahu, je správne a solidárne, aby aj nositeľ práv získal za takúto možnosť používania jeho práce a práv vyššiu náhradu odmeny. V tomto duchu dlhoročne rozhodujú európske súdy.

ITAS predstiera ochranu spotrebiteľa

V  oblasti dovozcov a distribútorov spotrebnej elektroniky, na ktorú sa vzťahujú aj náhrady odmeny, existujú viaceré dôvodné podozrenia o kartelových dohodách a ďalšom porušovaní súťažného práva medzi súťažiteľmi na trhu v SR k ujme jej občanov. Rada Protimonopolného úradu potvrdila dňa 19.5.2015 rozhodnutie odboru kartelov, ktorý v júni 2014 uložil pokutu v celkovej výške 4.280 000 € distribútorom IT technológií a doplnkového tovaru za uzatvorenie kartelovej dohody o manipulačných poplatkoch pre spotrebiteľov. Všetky pokutované spoločnosti sú členovia ITAS.

ITAS v snahe chrániť vlastné zisky preukázateľne dezinformuje občanov o problematike inštitútu náhrad odmien ako aj o postavení SOZA v tejto oblasti, skresľuje skutočnosť a šíri zavádzajúce informácie o tom, že v dôsledku prijatého nového autorského zákona zdražie na ťarchu spotrebiteľov elektronika.

Nie starosti o spotrebiteľa, ale snaha vyhnúť sa náhradám odmien je pravým motívom manipulatívnej a fakty prekrucujúcej kampane ITAS proti prijatému autorskému zákonu, ktorého sa predstavitelia ITAS pri tvorbe zákona zaviazali rešpektovať a dnes ho neeticky a nekorektne napádajú.

———————————–

Značky:

Nechajte nám správu