Na základe prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť GAMO prinášame prehľad o tom, ako sa používajú cloudové riešenia vo svete a špeciálne na Slovensku

Podiel používateľov cloudových služieb

Podiel firiem, ktoré používajú cloud na Slovensku je v porovnaní so svetom nižší. Dokumentuje to 35 % firiem, ktoré zatiaľ cloud neplánujú používať, voči 6 % firmám z celosvetového prieskumu.

V prípade používateľov cloudu je trendom využívať viacero cloudových služieb – tzv. hybridný cloud. Graf treba chápať tak, že verejný cloud používa globálne 22+69 = 91 % firiem, privátny cloud 69+3 = 72 % firiem. Až 69 % používa oba druhy cloudov súčasne. Podobne na Slovensku – verejný cloud = 50 %, privátny cloud = 51 %, hybridný cloud 36 %. Trendom na Slovensku bude postupné znižovanie podielu privátneho cloudu a zvyšovanie podielu verejného cloudu, ako aj znižovanie podielu firiem, ktoré cloud nepoužívajú.

Na Slovensku zatiaľ prevláda „strach z neznámeho“ – teda obavy o bezpečnosť údajov a obavy z možných skrytých nákladov na cloudové služby. Bezpečnosť bývala až do roku 2017 hlavnou otázkou aj vo svete. Postupne, ako sa cloud stáva realitou a používatelia s ním majú skúsenosti, sa do popredia začali vo svete dostávať iné témy:

  • Kontrola a dohľad nad technológiou (governance) akoby spôsoby a nástroje na definovanie požadovaného správania sa (politiky) a kontinuálny monitoring jej dodržiavania. Môže zahŕňať aj automatizáciu a zjednodušovanie procesov
  • Výdavky na IT systémy v cloude a ich riadenie tým, že firmy vo svete používajú viac cloudov, môže sa vyskytnúť neefektivita vo využívaní niektorých z nich; vo svete sú firmy špecializujúce sa na výber takého cloudu, ktorý svojimi funkčnými vlastnosťami a cenovou politikou najviac vyhovujú konkrétnej požiadavke
  • Súlad s legislatívou všetky nariadenia typu GDPR, ale aj regulácia (HIPAA, SOX, a pod)

Priority pre používateľov cloudu

Optimalizácia cloudu čiastočne nadväzuje na predošlý bod – Dôležité faktory, výdavky na IT systémy v cloude a ich riadenie. Kontajnery: stačí spomenúť Docker, Kubernetes. Automatizácia činností a politík – zníženie „vlastnej réžie“ náročnosti na obsluhu cloudových systémov. Tým, že cloudov sa využíva viac, uplatňujú sa tu nástroje na orchestráciu multi-cloud prostredí.

Tieto otázky boli položené respondentom, ktorí už používajú cloud (šedá farba) a aj tým, ktorí cloud ešte nepoužívajú (červená farba). Z porovnania vidíme, kde majú firmy prehnané očakávania (úspora nákladov) z využívania cloudových služieb a  naopak – kde skutočný prínos prekonal jeho očakávania (vysoká dostupnosť a spoľahlivosť). Otázok bolo celkom 9, v tomto grafe je znázornených iba 6 vybraných otázok. Vybrané boli zámerne tie, ktoré znázorňujú kontrast medzi jednotlivými skupinami firiem.

Na začiatku prieskumu bola respondentom položená otázka, do akej kategórie používateľov cloudu by sa sami zaradili. Experti, Pokročilí, Začiatočníci, alebo Pozorovatelia. Následne sa podľa tohto kritéria zoskupili odpovede na otázky o súčasnom využívaní cloudu, a výhľade jeho využívania na obdobie najbližších 2 rokov. Tu vidno trend zvyšovania podielu verejného cloudu v porovnaní s privátnym cloudom (je to v súlade s globálnymi zisteniami), ako aj zvýšenia podielu firiem ktoré budú cloud používať. Vzhľadom na veľkosť vzorky sú medzi firmami aj také, ktoré v súčasnosti cloud používajú ale v budúcnosti ho využívať neplánujú – bez ohľadu na to, do akej kategórie firma patrí. Je to v poriadku a nepredstavuje to nijaký problém s kvalitou údajov z prieskumu.

Údaje v prezentované v tomto dokumente vychádzajú z prieskumu vypracovaného spoločnosťou GAMO a.s. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s agentúrou Allmedia4U, v priebehu mesiaca máj 2019. Technické zabezpečenie prieskumu organizovala agentúra IPSOS na vzorke 118 respondentov formou web dotazníka. Údaje o globálnych používateľoch cloudu vychádzajú z prieskumu spoločnosti Flexera / RightScale® – State of the cloud report 2019 z februára 2019.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu